2024. május 23.
Gyanta, 1944. szeptember 24.

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú vé­gén, Ro­má­nia fegy­ver­le­té­te­le után, a re­gu­lá­ris és ön­kén­tes ala­ku­la­tok­ból ál­ló ro­mán had­se­reg egy­sé­gei min­de­nek előtt Észak-Er­dély vissza­fog­la­lá­sá­ra in­dul­tak. Út­juk­ban pa­rancs­no­ka­ik a Dél-Er­dély­hez eső ma­gyar több­sé­gű köz­sé­gek la­ko­sainak meg­fé­lem­lí­té­sé­re, vagy bosszú­ból, több he­lyen ren­del­tek el meg­tor­ló in­téz­ke­dé­se­ket a bé­kés pol­gá­ri la­ko­sság ellen. Csak a Fe­ke­te Kő­rös völ­gyé­ben, mind­össze két nap alatt, kö­zel nyolc­van, két és het­ven­nyolc év kö­zöt­ti ál­do­za­ta volt a vé­reng­zé­sek­nek. A film­ben, amelyet 1993 de­cem­be­ré­ben mu­tat­ott be a Ro­mán Te­le­ví­zió ma­gyar nyel­vű adá­sa, szem­ta­nú és túl­élő ma­gya­rok és ro­má­nok em­lé­kez­nek a gyan­tai vé­res va­sár­nap­ra.

Fekete vasárnap . A teljes film (27')


Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix