2024. július 14.
A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú vé­gén, Ro­má­nia fegy­ver­le­té­te­le után, a re­gu­lá­ris és ön­kén­tes ala­ku­la­tok­ból ál­ló ro­mán had­se­reg egy­sé­gei min­de­nek előtt Észak-Er­dély vissza­fog­la­lá­sá­ra in­dul­tak. Út­juk­ban pa­rancs­no­ka­ik a Dél-Er­dély­hez eső ma­gyar több­sé­gű köz­sé­gek la­ko­sainak meg­fé­lem­lí­té­sé­re, vagy bosszú­ból, több he­lyen ren­del­tek el meg­tor­ló in­téz­ke­dé­se­ket a bé­kés pol­gá­ri la­ko­sság ellen.
[...]
A második világháború utáni napokban történt gyantai (Bihar megye, Románia) vérengzés végrehajtójának az özvegye olvassa férje naplójából a vonatkozó részletet.
[...]
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix