2024. június 21.
Panek Kati, Fekete Károly. A régi magyar adás egyik utolsó nagyobb szabású produkciója a „Mondod-e még?” c. 90 perces színes, zenés film volt, amely a nagyenyedi „Bethlen Gábor” Kollégium múltját elevenítette fel eredeti dokumentumok és az iskolai élet akkori tarozékai: iskoladrámák és korabeli muzsika segítségével.
[...]
A Román Televízió magyar adásának 1978-ban készült "Mondod-e még?" c., a nagyenyedi "Bethlen Gábor" Kollégium történetét felelevenítő zenés filmjéből. Narrátor Sütő András, szövegkönyv és zenei összeállítás Boros Zoltán, szerkesztő Csáky Zoltán, rendező Dan Grigore Popa, operatőr Adelmen Alfred, vágó Eugenia Silisteanu.
[...]
1956 november 4-én az orosz tankok vérbefolytották Budapesten a magyar forradalmat. A szocialista táborból való első kitörési kísérletet sorozatos megtorlások követték. A kivégzéseken és börtönbüntetéseken túl egy egész nemzedék sorsát megbélyegezték. A megtorlások civil áldozatairól szól A 7EK c. dokumentumfilm.
[...]
1958 ok­tó­ber. A szov­jet párt­ve­ze­tés a ma­gyar for­ra­da­lom le­ve­ré­se után tett egy olyan ki­je­len­tést, hogy a Var­sói Szer­ző­dés or­szá­ga­i­ból idő­vel ki fog­ják von­ni a szov­jet csa­pa­to­kat. El­ső­ként (és mint utó­lag ki­de­rült, utol­só­nak) a leg­hő­sé­ge­sebb szö­vet­sé­ges, Ro­má­nia jö­he­tett szó­ba, amely vál­lal­ta a ma­gyar for­ra­da­lom ve­ze­tő­i­nek a fog­va tar­tá­sát ...
[...]
Az ötvenes évek kommunista elnyomásának nemcsak azok estek áldozatul, akiket az igazságszolgáltatás elítélt. Tulajdonképpen egy egész nemzedék az akkori megfélemlítések és megtorlások árnyékában élte le az életét, az akkori fiatalokat a félelem, a kiszolgáltatottság érzése hosszú évtizedekig elkísérte.
[...]
A két világháború közötti erdélyi kultúra valós bemutatására a kommunizmus időszakában csak részben volt lehetőség. A legalaposabb, legtisztességesebb tanulmányok közül is kevés tudta figyelmen kívül hagyni a cenzúra várható megjegyzéseit. A proletkultos elvárások hosszú időre eltemettették olyan jelentős alkotók műveit, mint Dsida Jenő költő, Venczel József szociológus, vagy a transzilvanizmus olyan meghatározó személyiségének a tevékenységét, mint amilyen Kós Károly.
[...]
A film az 1949-51-es idõszakban a Pitesti-i és a szamosújvári börtönben magyar diákok által is elszenvedett "átnevelés" felelevenítése.
[...]
A nagy­vá­ra­di fi­a­tal ze­né­szek­ből ver­bu­vá­ló­dott Metropol együt­tes a het­ve­nes évek­ben kü­lön­le­ges kar­ri­ert fu­tott be. Egy olyan or­szág­ban, amely­ben a rockze­nét épp­hogy meg­tűrte a hatalom, öt-hat év alatt nem­csak a ma­gyar fiataloknak, ha­nem - a magyarellenes nacionalista propaganda ellenére - az egész or­szág rockrajongóinak lett a ked­ven­ce.
[...]
A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú vé­gén, Ro­má­nia fegy­ver­le­té­te­le után, a re­gu­lá­ris és ön­kén­tes ala­ku­la­tok­ból ál­ló ro­mán had­se­reg egy­sé­gei min­de­nek előtt Észak-Er­dély vissza­fog­la­lá­sá­ra in­dul­tak. Út­juk­ban pa­rancs­no­ka­ik a Dél-Er­dély­hez eső ma­gyar több­sé­gű köz­sé­gek la­ko­sainak meg­fé­lem­lí­té­sé­re, vagy bosszú­ból, több he­lyen ren­del­tek el meg­tor­ló in­téz­ke­dé­se­ket a bé­kés pol­gá­ri la­ko­sság ellen.
[...]
A második világháború utáni napokban történt gyantai (Bihar megye, Románia) vérengzés végrehajtójának az özvegye olvassa férje naplójából a vonatkozó részletet.
[...]


Bu­ka­rest Ro­má­nia, te­hát a ro­má­ni­ai ma­gyar­ság ad­mi­niszt­ra­tív fő­vá­ro­sa is. Nagy gyűj­tő­he­lye a ma­gyar ki­rály­ság és a Rákócziakig vissza­nyú­ló tör­té­nel­mi múlt­nak, a szé­ke­lyek el­ső Ame­ri­ká­ja ...
[...]
Muzsikáló város /részlet/ Operatőr Emil Lungu, rendezte Boros Zoltán. Kísér a Nagyváradi Színház zenekara: Vertán Gusztáv trombita, Tripa János tenor szaxofon, Boros Zoltán billentyűk, Romanu Ovidiu basszusgitár, Ungur Kornél dob.
[...]
A modern magyar irodalom létrehozásáért, elismertetéséért vívott küzdelem első nagy ütközete egy évszázaddal ez előtt, A Holnap antológia körül robbant ki. Ezt a verseskötetet nagyváradi fiatal írók köre, A Holnap Társaság, első sorban Juhász Gyula szervezte meg. A Holnap megjelenése után ismerték fel a magyar irodalmi élet konzervatív körei Ady Endre korszakváltó szerepét,
[...]
Nagyváradi bemutató a 2009-es Varadinum műsorán
[...]
A ki­lenc­ven éves Szatmáry Fe­ren­cet szü­le­tés­nap­ján kö­szön­ti a csa­lád, fi­a­ta­labb ba­rá­tok, kö­ze­li is­me­rő­sök. Szatmáry Fe­renc egész a leg­utób­bi idő­kig te­vé­keny­ke­dett ügyvédként, jogtanácsosként. Elő­re­ha­la­dott ko­rá­ban is iro­da­lom­sze­re­te­te tart­ja éb­ren az in­tel­lek­tu­sát, sa­ját be­val­lá­sa sze­rint ma is he­ten­te meg­ta­nul né­hány ver­set és szí­ve­sen el is mond­ja, ha van kö­zön­sé­ge. Fe­ri bá­csi szü­le­tés­nap­ján a csa­lád nem tel­jes . Hi­ány­zik a ki­seb­bik fia, egy ki­vá­ló szív­gyógy­ász, dr. Szatmáry László, aki ...
[...]
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix