2024. április 15.
Születésnap
A ki­lenc­ven éves Szatmáry Fe­ren­cet szü­le­tés­nap­ján kö­szön­ti a csa­lád, fi­a­ta­labb ba­rá­tok, kö­ze­li is­me­rő­sök. Szatmáry Fe­renc egész a leg­utób­bi idő­kig te­vé­keny­ke­dett ügyvédként, jogtanácsosként. Elő­re­ha­la­dott ko­rá­ban is iro­da­lom­sze­re­te­te tart­ja éb­ren az in­tel­lek­tu­sát, sa­ját be­val­lá­sa sze­rint ma is he­ten­te meg­ta­nul né­hány ver­set és szí­ve­sen el is mond­ja, ha van kö­zön­sé­ge. Szatmáry Fe­renc me­sél gye­rek­ko­ri él­mé­nye­i­ről. Szü­lő­fa­lu­já­ról, a Bi­har me­gyei Kőröstárkányról, ahol az el­ső vi­lág­há­bo­rú­ végén a falura törő román önkéntesek - a környező falvak férfiai - le­mé­szá­rol­tak több, mint nyolc­van polgári la­kost. Fe­ri bá­csi szü­le­tés­nap­ján a csa­lád nem tel­jes . Hi­ány­zik a ki­seb­bik fia, egy ki­vá­ló szív­gyógy­ász, aki …. né­hány év­vel ez előtt ön­gyil­kos lett. Dr. Szatmáry László az egyik legkiválóbb szívgyógyász volt, egyike azoknak, akik először alkalmazták a katéteres szívbillentyű-tágítást operáció helyett. Ezzel viszont magára vonta mindazoknak a szívsebészeknek a haragját, akik az operációban voltak érdekeltek. Mikor egy helyettes körzeti orvosi beosztásból is eltávolították, idegei felmondták a szolgálatot. Szatmáry Ferenc élete egyik nagy elégtételének tartja, hogy ügyvédként kö­zel tíz évi pe­res­ke­dés után si­ke­rült vissza­sze­rez­nie a nagyváradi református püs­pö­ki szék­há­zat, amelyben ma a Partium Keresztény Egyetem működik. Szatmáry Ferenc Nagyvárad szerelmese. Ott élte le ügyvédként az életét, ő maga és gyerekei ott jártak iskolába. Számára Nagyvárad Adyt is jelenti, akinek legalább száz versét kivülről tudja és szívesen el is mondja. Varázslatos, rokonszenves egyénisége, minden apropóra készen álló versidézetei, derűs életfilozófiája a 90 éves Feri bácsit ma is bármilyen társaság középpontjává teszi.
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix