2024. április 15.
A ki­lenc­ven éves Szatmáry Fe­ren­cet szü­le­tés­nap­ján kö­szön­ti a csa­lád, fi­a­ta­labb ba­rá­tok, kö­ze­li is­me­rő­sök. Szatmáry Fe­renc egész a leg­utób­bi idő­kig te­vé­keny­ke­dett ügyvédként, jogtanácsosként. Elő­re­ha­la­dott ko­rá­ban is iro­da­lom­sze­re­te­te tart­ja éb­ren az in­tel­lek­tu­sát, sa­ját be­val­lá­sa sze­rint ma is he­ten­te meg­ta­nul né­hány ver­set és szí­ve­sen el is mond­ja, ha van kö­zön­sé­ge. Fe­ri bá­csi szü­le­tés­nap­ján a csa­lád nem tel­jes . Hi­ány­zik a ki­seb­bik fia, egy ki­vá­ló szív­gyógy­ász, dr. Szatmáry László, aki ...
[...]
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix