2024. május 23.
Magyarok a Balkán kapujában

A két vi­lág­há­bo­rú kö­zött el­ter­jedt, hogy Bu­ka­rest Bu­da­pest után a leg­na­gyobb ma­gyar vá­ros. Az ada­tok ugyan ezt nem iga­zol­ják, hi­szen Sze­ged la­kos­sá­ga már ak­kor meg­ha­lad­ta a száz­öt­venez­ret, de hogy ez a le­gen­da el­ter­jed­he­tett, an­nak még­is­csak az volt az oka, hogy messze Er­dély­től és Ma­gya­ror­szág­tól, a ro­mán ókirályság szí­vé­ben meg­le­pő­en sok ma­gyar­ral ta­lál­koz­ha­tott a lá­to­ga­tó.

You need Flash player 8 to play this
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix