2024. április 15.


Bu­ka­rest Ro­má­nia, te­hát a ro­má­ni­ai ma­gyar­ság ad­mi­niszt­ra­tív fő­vá­ro­sa is. Nagy gyűj­tő­he­lye a ma­gyar ki­rály­ság és a Rákócziakig vissza­nyú­ló tör­té­nel­mi múlt­nak, a szé­ke­lyek el­ső Ame­ri­ká­ja ...
[...]
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix