2024. május 23.
Jó na­pot kí­vá­nok! - kö­szönt tisz­te­let­tel az egye­tem ka­pus­nő­jé­nek V.L. A nő, aki a Horea ut­cai volt Mariannum alag­so­rá­ban la­kott és en­nek fe­jé­ben egy sze­rény fi­ze­té­sért be­töl­töt­te az épü­let­ben mű­kö­dő Bo­lyai Egye­tem ka­pus tisz­tét, szi­go­rú­an bó­lin­tott. V.L. alig ment fel né­hány lép­cső­fo­kon, utá­na szólt.
- Ma­gát nem V.L.-nek hív­ják?
- De igen.
- Van egy bo­rí­ték­ja ami­re az van rá­ír­va, hogy sür­gős.
[...]
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix