2024. július 14.
1956 november 4-én az orosz tankok vérbefolytották Budapesten a magyar forradalmat. A szocialista táborból való első kitörési kísérletet sorozatos megtorlások követték. A kivégzéseken és börtönbüntetéseken túl egy egész nemzedék sorsát megbélyegezték. A megtorlások civil áldozatairól szól A 7EK c. dokumentumfilm.
[...]
1958 ok­tó­ber. A szov­jet párt­ve­ze­tés a ma­gyar for­ra­da­lom le­ve­ré­se után tett egy olyan ki­je­len­tést, hogy a Var­sói Szer­ző­dés or­szá­ga­i­ból idő­vel ki fog­ják von­ni a szov­jet csa­pa­to­kat. El­ső­ként (és mint utó­lag ki­de­rült, utol­só­nak) a leg­hő­sé­ge­sebb szö­vet­sé­ges, Ro­má­nia jö­he­tett szó­ba, amely vál­lal­ta a ma­gyar for­ra­da­lom ve­ze­tő­i­nek a fog­va tar­tá­sát ...
[...]
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix