2024. május 23.
Egy héten keresztül csak hálni járunk haza, hol nappal, hol éjszaka, Simonffy Katalinnal váltjuk egymást a négyes stúdióban. Nem tudjuk, mit akarunk, csak azt tudjuk, hogy itt van a rég várt pillanat. A hosszú némaság után lehet beszélni, élni, mozogni. Egyetlen dolog foglalkoztat bennünket. Miután már öt éve a propagandából még a "románok, magyarok, németek és más nemzetiségűek" szlogen is eltűnt, a magyarok csak mint a románok legősibb és legádázabb ellenségei jelenek meg, most itt a pillanat, hogy a forradalom első perceitől újra jelen legyünk a változásokban, tudassuk a világgal, hogy igenis, a magyarok is támogatják a román forradalmat, hogy ebben a forradalomban a szikra-szerepet egy temesvári magyar pap, Tőkés László játszotta, hogy...
[...]
1989 decemberében, a diktátor halála után Szűcs Pál magyar nagykövet csak hosszas unszolás után jelent meg a "Szabad Román Televízió" stúdiójában ...
[...]
így élték meg a Bukaresti Rádió német szerkesztőségében a megmozdulások első óráit.[...]

A szerkesztőség munkatársainak (Román Televízió, bukaresti magyar adás) és a marosvásárhelyi Schnedareck Ervin vezette filmklub videósainak a felvételeiből ma már összeáll a kirobbantott etnikai konfliktus teljes képlete.

Kocsirendszámok, személyi igazolványok, csekkönyvek, - a megrendelők, a helyi szervezők kilétének ismeretében, nem kell hozzá Sherlock Holmes zsenialitása, hogy kitalálja valaki, honnan jöhettek az utasítások a dorongokkal felfegyverzett falusiak behozatalára.


[...]
Helyünk a média világában A 90-es évek­ben be­kö­vet­ke­zett “mé­dia-rob­ba­nás” alap­ve­tő­en meg­vál­toz­tat­ta a köz­szol­gá­la­ti te­le­ví­zió ad­di­gi ki­vált­sá­gos hely­ze­tét. Az RTV ma­gyar adá­sa is, akárcsak ma­ga az in­téz­mény, el­vesz­tet­te mo­no­pol jel­le­gét. En­nek el­le­né­re adá­sunk a ki­lenc­ve­nes évek­ben ké­szí­tett fel­mé­ré­sek sze­rint a ro­má­ni­ai ma­gyar nyel­vű te­le­ví­zió-mű­so­rok kö­zül a leg­né­zet­tebb adás. A ma­gyar­or­szá­gi adók kö­zül né­zett­sé­gét és hi­te­les­sé­gi in­de­xét a Du­na TV és az MTV2 ha­lad­ja meg. Köz­vet­le­nül utá­nunk Ko­lozs­vá­ri TV és a he­lyi szé­kely­föl­di mű­so­rok kö­vet­kez­nek. De az is nyo­mon kö­vet­he­tő, hogy az RTV töb­bi mű­so­ra­i­val együtt mi is ve­szí­tet­tünk né­ző­tá­bo­runk­ból. Ugyan­csak a fel­mé­ré­sek sze­rint a né­zők alap­ve­tő­en a hi­te­les tá­jé­koz­ta­tást vár­ják tő­lünk el. Ugyan­ak­kor a mi­nő­sé­gi össze­ha­son­lí­tá­si alap ma már nem­csak a Ro­mán Te­le­ví­zió, vagy an­nak dél­utá­ni adá­sai, ha­nem min­den más adó, ami a né­ző ké­szü­lé­kén meg­je­le­nik.
[...]
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix