2024. május 23.

http://erdely.ma/kultura.php?id=80192&cim=boros_zoltan_az_erdelyi_media_helyzeterol_video
[...]

A hazai magyar közszolgálati rádió és főleg a televízió válsággal küszködik, a közmédiumok hallgatottsága, nézettsége drámaian csökkent. Vegyük csak az újraindulás óta eltelt húsz évet. A kilencvenes évek első felében a román televízió bukaresti magyar adásának a mért nézettsége még 94-ben is ma már csillagászati számot ért el: 34%, ami több millió nézőt jelentett, tehát sok román is nézte. Ez a mutató csökkent mára tíz- és húszezer közé.

[...]
Az EMNT Médiapolitikai Szakbizottságának javaslatai a jelen kormányzati ciklusban megoldható szerkezeti változtatásokra
[...]

2010. február 13.-án Marosvásárhelyen ülésezett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Médiapolitikai Szakbizottsága, amely azzal a céllal alakult meg, hogy kidolgozzon és képviseljen magyar és román környezetben egy, a romániai magyar közösség sajátosságainak és szükségleteinek legjobban megfelelő médiapolitikát.

[...]
Visszhang a szaktanácskozásról, 2000. április. Magyar Nemzet.
A Magyarország 2000 konferenciák - miközben meghirdetett céljaik tekintetében az összmagyarság érdekeit szolgálják - mindinkább az egymást követő kormányzatok propaganda-eszközeivé lettek. A jelenlegi kabinet némileg szemérmesebben használja ezt az ölébe pottyant tradíciót (sokkal jobban érdekli a hatékonyabbnak,ütőképesebbnek érzett Magyar Állandó Értekezlet intézménye), míg az előző kormány valósággal lubickolt e külsőségekben gazdag találkozókban.
[...]
Visszhang a konferenciáról, 2000. április. Romániai Magyar Szó
(Budapest / RMSZ) – A Magyarság a médiáért – Magyar médiastratégia szaktanácskozást követő csütörtöki sajtótájékoztatót Báthory János, a HTMH elnökhelyettese, Boros Zoltán, a bukaresti TV magyar adásának főszerkesztője és az angliai Gömöri György vezették le.
[...]
A ha­tá­ro­kon túl élő ma­gya­rok­nak szánt tá­mo­ga­tá­sok 1990 után hosszú és te­ker­vé­nyes utat tet­tek meg. A ro­mán "for­ra­da­lom" (ha­ta­lom­vál­tás) után a lel­ke­se­dés, a jó­in­du­lat és a tá­jé­ko­zat­lan­ság jel­le­mez­te a se­gély­ak­ci­ó­kat. Ha csak a ro­má­ni­ai ma­gyar saj­tót és az elekt­ro­ni­kus mé­di­át vesszük fi­gye­lem­be, az új kö­rül­mé­nyek kö­zött élet­kép­te­len­né vált la­pok (rész­ben új) ve­ze­tői el­in­dul­tak fel­ele­ve­ní­te­ni ré­gi kap­cso­la­ta­i­kat, meg­ke­res­ni azo­kat az er­dé­lyi ér­tel­mi­sé­gi­e­ket, akik az évek so­rán Ma­gya­ror­szág­ra te­le­pül­tek, és akik kö­zül töb­ben fe­le­lős po­zí­ci­ó­ba ke­rül­tek a rend­szer­vál­tás után ...
[...]
Gyer­mek­ko­rom nagy él­mé­nyei kö­zé tar­to­zik az a nap, ami­kor szü­le­im meg­vet­ték az el­ső “Pi­o­nír” rá­di­ót. Ta­lán van az ol­va­sók kö­zött, aki em­lék­szik ar­ra a bar­na do­boz­ra, ami elől sár­ga vá­szon­nal volt be­von­va és gomb­ja­it mind­össze két, ké­sőbb há­rom ál­lo­más kö­zött le­he­tett csa­var­gat­ni. Mind­ez Nagy­vá­ra­don tör­tént, az öt­ve­nes évek­ben.
[...]
A Du­na Te­le­ví­zió elő­ké­szí­té­si fo­lya­ma­tá­ban az egész ma­gyar (el­len­zé­ki) saj­tó ar­ra volt ki­élez­ve, hogy "ér­tik, hogy kik hoz­zák lét­re a Du­na Te­le­ví­zi­ót, de - mi­vel ak­kor még csak az egyet­len "Ki­rá­lyi Te­le­ví­zi­ó­ban" dol­goz­tak té­vé­sek, a nagy kér­dés az volt, hogy "Vajjon ki fog­ja mű­köd­tet­ni a Du­na TV.-t?" Er­re saj­nos a leg­hi­va­tot­tab­bak sem tud­tak vá­la­szol­ni, mert min­den té­vés a ki­rá­lyi tv al­kal­ma­zott­ja volt.
[...]
/Elhangzott a Magyarság a médiáért – Magyar médiastratégia" konferencián, Budapest, 2000. április.
Köztudott tény, hogy a két világháború utáni békeszerződések következtében a magyar nemzet nemcsak a Magyar Köztársaság határai között, hanem a Kárpát medencében kisebb tömbökben és szórványokban több, mint kétszer nagyobb területen él. Ez a történelmileg kialakult sajátos helyzet tette, és teszi szükségessé, hogy az országhatárokon átsugárzó média ne csak a saját állam területén lakó lehetséges nézőket vegye figyelembe, hanem a szomszédos országokban nagy számban élő magyarokat, sőt a magyar nyelvet ismerő más nemzetiségűeket is ...
[...]
Látni, hallani a magyarokról magyarul. Ez a '89-'90-es rendszerváltás egyik vitathatatlan emberjogi, kisebbségjogi nyeresége a határon túli magyarok életében. Az anyanyelv nyilvános használatára irányuló többi remény sajnos csak részben, vagy egyáltalán nem vált be.
[...]
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix